آخرین قیمت جهانی فلزات در بورس لندن ( LME )


روی

فروش فلزات پایه | خرید فلزات پایه | فروشنده فلزات پایه | خریدار فلزات پایه
[zpt-metals type="zinc" date-format="Y-m-d" base="USD" price-round="3"]

آلومینیوم

فروش فلزات پایه | خرید فلزات پایه | فروشنده فلزات پایه | خریدار فلزات پایه
[zpt-metals type="LME Aluminium" date-format=""Y-m-d"" base="USD" price-round="3"]

نیکل

فروش فلزات پایه | خرید فلزات پایه | فروشنده فلزات پایه | خریدار فلزات پایه
[zpt-metals type="LME Nickel" date-format="Y-m-d" base="USD" price-round="3"]

سرب

فروش فلزات پایه | خرید فلزات پایه | فروشنده فلزات پایه | خریدار فلزات پایه
[zpt-metals type="LME Lead" date-format=""Y-m-d"" base="USD" price-round="3"]

قلع

فروش فلزات پایه | خرید فلزات پایه | فروشنده فلزات پایه | خریدار فلزات پایه
[zpt-metals type="LME Tin" date-format=""Y-m-d"" base="USD" price-round="3"]

طلا

فروش فلزات پایه | خرید فلزات پایه | فروشنده فلزات پایه | خریدار فلزات پایه
[zpt-metals type="Gold" date-format=""Y-m-d"" base="USD" price-round="3"]

نقره

فروش فلزات پایه | خرید فلزات پایه | فروشنده فلزات پایه | خریدار فلزات پایه
[zpt-metals type="Silver" date-format=""Y-m-d"" base="USD" price-round="3"]

مس

فروش فلزات پایه | خرید فلزات پایه | فروشنده فلزات پایه | خریدار فلزات پایه
[zpt-metals type="LME Copper" date-format=""Y-m-d"" base="USD" price-round="3"]
error: