سپتامبر 30, 2018
گروه بازرگانی زینک تیم: خرید و فروش شمش روی و خاک روی

شمش روی | خرید، فروش و قیمت شمش روی

فوریه 26, 2019

صادرات شمش روی

آوریل 29, 2019
گروه بازرگانی زینک تیم: خرید و فروش شمش روی و خاک روی

شمش روی 99.98 درصد

آوریل 29, 2019
گروه بازرگانی زینک تیم: خرید و فروش شمش روی و خاک روی

شمش روی 99/97 درصد

آوریل 29, 2019
گروه بازرگانی زینک تیم: خرید و فروش شمش روی و خاک روی

شمش روی 99/96 درصد

آوریل 29, 2019
گروه بازرگانی زینک تیم: خرید و فروش شمش روی و خاک روی

شمش روی 99/95 درصد

آوریل 29, 2019
گروه بازرگانی زینک تیم: خرید و فروش شمش روی و خاک روی

شمش روی 99.99 درصد

error: