سیزده تون بدر ، خوشی هاتون صد برابر ، دشمناتون در به در

روز طبیعت بر شما مبارک باد.

error: