گروه تولیدی بازرگانی زرین یاشار نو اندیش کار،

چنین گفت زرتشت:

که بسوزانید بدی را در آتش

تا ز آتش برون آید نیکی

پس تو نیز چنین کن

آئین باستانی چهارشنبه سوری مبارک

error: