مهر ۸, ۱۳۹۷
صادرات شمش روی | فروش شمش روی | خرید شمش روی | فروشنده شمش روی | خریدار شمش روی

شمش روی ۹۹/۹۹ تا ۹۹/۹۵

مهر ۹, ۱۳۹۷
فروش ورق روی | خرید ورق روی | فروشنده ورق روی | خریدار ورق روی

ورق روی ۹۹/۹۵ تا ۹۹/۹۹

مهر ۹, ۱۳۹۷

ورق روی آف گرید (off grid)

مهر ۹, ۱۳۹۷
سرباره روی | خرید سرباره روی | فروش سرباره روی | خریدار سرباره روی

سرباره روی

مهر ۹, ۱۳۹۷
فروش کیک کبالت (کیک گرم) | خرید کیک کبالت (کیک گرم) | فروشنده کیک کبالت (کیک گرم) | خریدار کیک کبالت (کیک گرم)

کیک کبالت (کیک گرم)

مهر ۹, ۱۳۹۷

کیک نیکل(کیک سرد)

مهر ۹, ۱۳۹۷

کیک لیچ

مهر ۹, ۱۳۹۷

خاک روی

error: