سود حاصل از مس، زیان بخش‌ های دیگر جیانگژی را جبران کرد؟

error: